جزییات مناقصه و مزایده

انتشار اسناد مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی بازرسی و ضخامت سنجی از خطوط لوله فرایندی

مناقصه

سازمان مرکزی / سازمان مرکزی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی