جزییات مناقصه و مزایده

انتشار اسناد تجدید مناقصه ساخت، نصب وراه اندازی دو دستگاه باندل الکتریکال هیتر ضد انفجار

مناقصه

سازمان مرکزی / سازمان مرکزی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی