جزییات مناقصه و مزایده

انتشار اسناد مناقصه انجام خدمات نگهبانی سال 99

مناقصه

سازمان مرکزی / سازمان مرکزی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی