جزییات مناقصه و مزایده

انتشار اسناد تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یک واحد کامل HE-1001 درخواست شماره Kbd-9710011 شرکت پتروشیمی بوعلی سینا

مناقصه

4696

سازمان مرکزی / سازمان مرکزی

0 ریال

ریال

عادی

امور حقوقی و پمانها

06152173081

عنوان اندازه (KB)
نمونه پیمان خرید یک واحد کامل HE-1001 KBD-9710011 1582.04 08ca2edc-4990-486f-ac69-b306d917431d.pdf
خرید یک واحد کامل HE-1001 2228.13 315876b3-bc03-40f8-a02f-f2b16acac0d0.pdf
اصلاحیه 178.77 31ba76e1-6965-4237-ae49-7670cf49518b.gif
700KW REGENERATION HEATER & CONTROL PANEL-11 94.67 a317bff7-b716-4b3e-9c3e-427cf15d41b2.pdf
700KW REGENERATION HEATER & CONTROL PANEL-10 97.65 0193b612-6df1-4506-8b74-8bdb652adccc.pdf
700KW REGENERATION HEATER & CONTROL PANEL-9 97.50 2b26bcd0-f238-493d-8cf1-f366219b530a.pdf
700KW REGENERATION HEATER & CONTROL PANEL-8 103.25 f793eaae-92d2-40ab-a53e-5c83a4faadf6.pdf
700KW REGENERATION HEATER & CONTROL PANEL-7 203.65 05041f2a-3013-410b-9c45-dea2c5c1a20b.pdf
700KW REGENERATION HEATER & CONTROL PANEL-6 201.73 d3515521-64a1-43d6-9f68-843534aa3139.pdf
700KW REGENERATION HEATER & CONTROL PANEL-5 195.01 1ca86c1c-9d80-49b5-bfb5-1729a60c561f.pdf
700KW REGENERATION HEATER & CONTROL PANEL-4 261.55 b6e2a54f-88ca-4d45-8659-54bc5d64026b.pdf
700KW REGENERATION HEATER & CONTROL PANEL-2 82.55 d5754714-0406-4aaf-bca0-ef67222b68dc.pdf
700KW REGENERATION HEATER & CONTROL PANEL-1 73.76 ba19f5f0-55cd-4914-8a26-c52473d79987.pdf