جزییات مناقصه و مزایده

انتشار اسناد تجدید مناقصه عمومی بازرسی کمی و کیفی کشتی ها و تانکرهای خوراک و محصول

مناقصه

سازمان مرکزی / سازمان مرکزی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
دریافت فایل 2 1203.57 7fa8dd25-1104-4a3e-89f4-2142f0e06581.pdf
دریافت فایل 1 1373.85 0267b894-0c72-4988-98c6-38d692517b94.pdf