جزییات مناقصه و مزایده

انتشار اسناد مناقصه عمومی تعمیرات و نگهداری مجتمع(اصلاحیه- جدید)

مناقصه

سازمان مرکزی / سازمان مرکزی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اصلاحیه جدید2 87.17 962188c2-6a6a-4276-b852-fd459dd6addb.zip
اصلاحیه جدید 1754.45 601be670-a855-4a6a-ab20-7ae6bd35cd84.zip
دریافت فایل 2 1203.57 9a21634b-8ced-493d-b21b-ef66c7a3c9b5.pdf
دریافت فایل 1 2863.27 a9e10b97-e989-44c7-9d86-206c93ffc99f.pdf