جزییات مناقصه و مزایده

انتشار اسناد مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی ساخت کاتالیست مرحله ی اول هیدروژناسیون بنزین پیرولیز

مناقصه

سازمان مرکزی / سازمان مرکزی

0 ریال

ریال

عادی