جزییات مناقصه و مزایده

انتشار اسناد مناقصه محدود انجام تعمیرات اساسی مخزن نم زدایی V-303B واحد 400/300 پازنان 2

مناقصه

سازمان مرکزی / سازمان مرکزی

0 ریال

ریال

عادی