جزییات مناقصه و مزایده

انتشار اسناد مزایده عمومی خودروهای مازاد شرکت پتروشیمی بوعلی سینا

مزایده

سازمان مرکزی / سازمان مرکزی

0 ریال

ریال

عادی