جزییات مناقصه و مزایده

آگهی روزنامه مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید Gas Detector Point Watch Infrared

مناقصه

سازمان مرکزی / سازمان مرکزی

0 ریال

ریال

عادی

عنوان اندازه (KB)
آگهی نوبت دوم 97/10/17 215.72 7a8e4d50-3097-4d97-9029-eab62ea3516c.gif
آگهی نوبت اول 97/10/10 214.66 9432aa84-21c5-41ff-af2d-adf8231a0389.gif