جزییات مناقصه و مزایده

آگهی روزنامه مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی Dry Gas Seal کمپرسورهای 4002 و 4001-c

مناقصه

سازمان مرکزی / سازمان مرکزی

0 ریال

ریال

عادی

عنوان اندازه (KB)
آگهی نوبت دوم 97/10/18 215.71 4f2277b6-ed92-4a62-94b1-e3d28233dbce.gif
آگهی نوبت اول 97/10/11 215.29 95c5b01b-f9bc-44b6-a014-000992fd0a6c.gif