جزییات مناقصه و مزایده

انتشار اسناد تجدید مناقصه عمومی یک مرحلهای با ارزیابی کیفی مدیریت راهبری و انجام عملیات طبخ و توزیع غذای کارکنان و خدمات رستوران شرکت پتروشیمی بوعلی سینا

مناقصه

156

سازمان مرکزی / سازمان مرکزی

0 ریال

ریال

عادی

امور حقوقی و پیمانها

06152173081

06152173080

عنوان اندازه (KB)
شیوه نامه HSE 1203.57 a5ca6c40-58f5-430e-bb5e-4bfc992b68f6.pdf
مناقصه مدیریت، راهبری و انجام عملیات طبخ غذای کارکنان و خدمات رستوران 5410.05 7e918225-be66-4363-9770-3871fdc06ee0.pdf