جزییات مناقصه و مزایده

انتشار اسناد تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید ON/OFF VALVE درخواست شماره KBP-9710300#1 شرکت پتروشیمی بوعلی سینا

مناقصه

147

سازمان مرکزی / سازمان مرکزی

0 ریال

ریال

عادی

امور حقوقی و پیمانها

06152173081

06152173080

عنوان اندازه (KB)
دعوتنامه و اسناد مناقصه 3405.05 d519e489-51b8-4e56-b407-469b4fa83431.pdf