جزییات مناقصه و مزایده

خرید POINTWATCH INFRARED GAS DETECTOR شماره درخواست KBD-9710325

مناقصه

22

سازمان مرکزی / سازمان مرکزی

0 ریال

ریال

عادی

امور حقوقی و پمانها

06152173081

06152173080

عنوان اندازه (KB)
نمونه پیمان خرید POINTWATCH INFRARED GAS DETECTOR شماره درخواست KBD-9710325 1592.62 3c7141d6-9241-4b06-ae89-97a2364a47f7.pdf
خرید POINTWATCH INFRARED GAS DETECTOR شماره درخواست KBD-9710325 2615.68 68d669c9-1888-447b-9734-34e050dbb2f6.pdf