جزییات مناقصه و مزایده

انتشار اسناد استعلام عمومی یک مرحله ای خرید FLUIMMAC PUMP درخواست شماره KBP-9700023 شرکت پتروشیمی بوعلی سینا

مناقصه

5437

سازمان مرکزی / سازمان مرکزی

0 ریال

ریال

عادی

امور حقوقی و پیمانها

06152173081

06152173080

عنوان اندازه (KB)
نمونه پیمان خرید FLUIMMAC PUMP(درخواست شماره KBP-9700023) 1592.53 8e061866-fc90-4800-977b-ea3244788ea1.pdf
خرید FLUIMMAC PUMP(درخواست شماره KBP-9700023) 1889.28 687cc8a9-9212-4a3e-8b50-ba7c597cd2d3.pdf