جزییات مناقصه و مزایده

دعوتنامه و اسناد مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید IR COMBUUSTIBLE GAS DETECTOR “DET-TRONICS” POINTWATCH

مناقصه

5014

سازمان مرکزی / سازمان مرکزی

0 ریال

ریال

عادی

امور حقوقی و پیمانها

06152173081

06152173080

عنوان اندازه (KB)
نمونه پیمان خریدخرید “DET-TRONICS” POINTWATCH IR COMBUUSTIBLE GAS DETECTOR شماره درخواست KBS-9646001 1611.57 1bdc61d6-be7e-422f-b3b8-7b9c1eed74ed.pdf
خرید “DET-TRONICS” POINTWATCH IR COMBUUSTIBLE GAS DETECTOR شماره درخواست KBS-9646001 1804.39 501efdce-7db5-4223-a73e-7cbdd3a72d03.pdf