جزییات مناقصه و مزایده

انتشار اسناد مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید HE-4501,4502 درخوات شماره KBD-9710084 شرکت پتروشیمی بوعلی سینا

مناقصه

5000

سازمان مرکزی / سازمان مرکزی

0 ریال

ریال

عادی

عنوان اندازه (KB)
نمونه پیمان خرید HE-4501,4502(درخواست شماره KBD-9710084) 1543.36 f942997a-49ee-4f20-b8f1-d10eee29f606.pdf
خرید HE-4501,4502(درخواست شماره KBD-9710084) 4623.15 279942f1-bec9-4945-973f-93a91ee364ec.pdf