جزییات مناقصه و مزایده

انتشار اسناد مناقصه یک مرحله ای با ارزیابی کیفی انجام و ارائه خدمات نقلیه شرکت پتروشیمی بوعلی سینا

مناقصه

4934

سازمان مرکزی / سازمان مرکزی

0 ریال

ریال

عادی

عنوان اندازه (KB)
شیوه نامه جدید 2732.02 ec385c84-70cf-4d52-945b-e9e491ebc2d5.pdf
اسناد مناقصه انجام و ارائه خدمات نقلیه 2801.78 7fbdd317-4947-4614-97b4-068ea69a1604.pdf