جزییات مناقصه و مزایده

انتشار اسناد شناسایی پیمانکاران سازنده کاتالیست HYdrocarbon (معادل کاتالیست HR-506 ) شرکت پتروشیمی بوعلی سینا

مناقصه

4925

سازمان مرکزی / سازمان مرکزی

0 ریال

ریال

عادی