جزییات مناقصه و مزایده

انتشار اسناد مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید دوربین نشت یاب شماره درخواست KBD-9700351 شرکت پتروشیمی بوعلی سینا

مناقصه

4868

سازمان مرکزی / سازمان مرکزی

0 ریال

ریال

عادی

امور حقوقی و پیمانها

06152173081

06152173080

عنوان اندازه (KB)
نمونه پیمان خرید دوربین نشت یاب شماره درخواست KBD-9700351 1538.37 b12a4b04-c429-4628-af58-e9cf6adff9be.pdf
خرید دوربین نشت یاب شماره درخواست KBD-9700351 1942.25 b59c0ba9-2625-49f7-918d-33b41d263438.pdf