جزییات مناقصه و مزایده

انتشار اسناد مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی رنگ آمیزی مخازن TK-8001 ، TK-4001 ، TK-5002 پتروشیمی بوعلی سینا

مناقصه

4770

سازمان مرکزی / سازمان مرکزی

0 ریال

ریال

عادی

امور حقوقی و پیمانها شرکت پتروشیمی بوعلی سینا

06152173081

06152173080

عنوان اندازه (KB)
لوزی خطر1. 841.12 19cbafe9-dd95-422f-bac5-2d77a0daa161.pdf
شیوه نامه جدید 2732.02 57a5b25d-3095-4219-8a96-919a2e173971.pdf
شرایط عمومی پیمان 415.04 23b94df2-f1d7-40c3-aa76-92055f2a797a.pdf
PAINTING SPECIFICATION. 716.93 f588faae-3316-4932-a86c-a9e4e54e1e15.pdf
رنگ آمیزی مخازن به روش سند بلاست 2866.01 3a5a6022-fa7b-4119-9def-7bd77f0d5466.pdf
پیوست شماره - HSE PLAN 51.65 74ae95b2-c92e-4dee-86a3-963e14efaf07.pdf