جزییات مناقصه و مزایده

انتشار آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ترانسمیترهای فشار، برای برج های جذب مجتمع شرکت پتروشیمی بوعلی سینا

مناقصه

سازمان مرکزی / سازمان مرکزی

0 ریال

ریال

عادی