» پژوهش و توسعه » طرح ها و پروژه ها

طرح ها و پروژه های پتروشیمی بوعلی سینا

مجتمع پتروشیمی بوعلی سینا در طی سالهای فعالیت خویش پروژ ه های متعددی را در دست اجرا داشته است، تعدادی به اتمام رسیده و برخی در حال اجرا می باشد.
 
برخی پروژ های اتمام یافته
 
  • احداث جایگاه تخلیه و بار گیری
  • ارسال پساب فلر به مجتمع پتروشیمی فجر