» محصولات مجتمع » محصولات شرکت و کاربرد آن

کاربرد محصولات اصلی و جانبی

محصولات کاربرد
پارازایلین درتهیه دی متیل ترفتالات DMT و اسید ترفتالیک PTA (برای تولید پلی استرها و الیاف مصنوعی) ،
ویتامینها ، ترکیبات داروئی و سموم دفع آفات
ارتوزایلین تولید انید رید فتالئیک PA ، دی اکتیل فتالات DOP و رنگها
بنزن در تهیه اتیل بنزن (برای تولید پلی استایرن)،الکیل بنزن خطی و دو دسیل بنزن برای تهیه شوینده ها،
سیکلو هگزان (برای تهیه نایلون)، فنل ، نیتروبنزن(برای تولید آنیلین)، انیدرید مالئیک ، حلالها و غیره
رافینت خوراک واحدهای الفین
گاز مایع خوراک واحدهای الفین
آروماتیکهای سنگین در تهیه آفت کشها و علف کشها
هیدرو کربنهای سبک خوراک واحدهای الفین
هیدروکربنهای سنگین خوراک واحدهای تولید الکیل بنزن خطی ، خوراک واحدهای الفین و قابل مخلوط شدن با نفت خام
برش پنتان خوراک واحدهای الفین