مراسم استقبال از خادمین امام رضا(ع) در شرکت پتروشیمی بوعلی سینا

مراسم استقبال از خادمین امام رضا(ع) در شرکت پتروشیمی بوعلی سینا

مراسم استقبال از خادمین امام رضا(ع) در شرکت پتروشیمی بوعلی سینا

مراسم استقبال از خادمین امام رضا(ع) در شرکت پتروشیمی بوعلی سینا

۱۷ تیر ۱۳۹۸ ۱۵:۱۳
تعداد بازدید : ۱۲۳
کد خبر : ۱۲۰

  • مراسم استقبال از خادمین امام رضا(ع) در شرکت پتروشیمی بوعلی سینا 10

  • مراسم استقبال از خادمین امام رضا(ع) در شرکت پتروشیمی بوعلی سینا 9

  • مراسم استقبال از خادمین امام رضا(ع) در شرکت پتروشیمی بوعلی سینا 8

  • مراسم استقبال از خادمین امام رضا(ع) در شرکت پتروشیمی بوعلی سینا 7

  • مراسم استقبال از خادمین امام رضا(ع) در شرکت پتروشیمی بوعلی سینا 6

  • مراسم استقبال از خادمین امام رضا(ع) در شرکت پتروشیمی بوعلی سینا 5

  • مراسم استقبال از خادمین امام رضا(ع) در شرکت پتروشیمی بوعلی سینا 4

  • مراسم استقبال از خادمین امام رضا(ع) در شرکت پتروشیمی بوعلی سینا 3

  • مراسم استقبال از خادمین امام رضا(ع) در شرکت پتروشیمی بوعلی سینا 2

  • مراسم استقبال از خادمین امام رضا(ع) در شرکت پتروشیمی بوعلی سینا 1

Loading