» ارتباط با ما

تمـاس با مـا

ماهشهر:منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی -سایت 4 -شرکت پتروشیمی بوعلی سینا. کدپستی :6357136379

تهران: خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان شهید علیرضا دامن افشار، پلاک 48

تلفن : 88780521- 021

نمابر : 88780525- 021

 

نام واحد شماره تماس شماره فکس Email
مدیر عامل 061-52173771 061-52173000  
رئیس مجتمع 061-52173773 061-52173005  
معاون رییس مجتمع 061-52173538 061-52173005 azemian@bspc.ir
کشیک ارشدمجتمع(شبانه روزی) 061-52173222 061-52173260  
امور حقوقی و پیمانها 061-52173080 061-52173080 a.bidari@bspc.ir
امور بازرگانی 061-52173786 061-52173140

sedaghatzade@bspc.ir

 فروش محصول 061-52173785 061-52173140  
خرید کالا 061-52173149 061-52173150  
حراست 061-52173811 061-52173810 ghalavand@bspc.ir
بازرسی ،ارزیابی و عملکرد  061-52173526 061-52173525 bazresi@bspc.ir
بهره برداری 061-52173755 061-52173756 jafarian@bspc.ir
تعمیرات 061-52173781 061-52173780  
خدمات فنی 061-52173760 061-52173170 soheil.tarbiejoo@bspc.ir
اداره فرآیند 061-52173200 061-52173030 mabdoullahi@bspc.ir
امور مالی 061-52173752 061-52173170 shabanian@bspc.ir
امور اداری 061-52173801 061-52173010 sh.azadderakht@bspc.ir
اداره آموزش 061-52173805 061-52173000 ehrambaf@bspc.ir
روابط عمومی 061-52173776 061-52173076 gholamshahi@bspc.ir
 برنامه ریزی و اطلاعات مدیریت 061-52173160 061-52173555 paydar@bspc.ir
تحقیق و توسعه 061-52173210 061-52173215 m.r.parvizi@bspc.ir
انرژی 061-52173197   m.kazemi@bspc.ir
HSE 061-52173791 061-52173520 ghasemi.a@bspc.ir
شهردار مجتمع 061-52173553 061-52173554  
تلفن دفتر تهران 021-88780521 021-88780525  
پشتیبانی سایت 061-52173163 061-52173555 javi@bspc.ir