» درباره ما » تعالی سازمانی

تعالی سازمانی

تحولات دنیای امروز و گرایش به مدیریت علمی و دانش محور در سازمانها ، لزوم هر چه بیشتر استفاده از روشهای نوین دانش بنیان ، استاندارد و پذیرفته شده جهت موفقیت سازمانها را ایجاب می کند . 
با عنایت به نقش صنعت پتروشیمی در رشد و شکوفایی اقتصادی و اجتماعی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات تکمیلی و ایجاد ارزش افزوده برای ذخایر طبیعی در کشور ، لزوم توجه به تمامی گروههای ذینفع در جهت حفظ و ارتقاء شرایط اقتصادی واجتماعی کاملا ضروری می باشد .
 عنوان (( شرکت برتر آروماتیکی ایران با معیار سرآمدی )) در مجتمع پتروشیمی بوعلی سینا آرمانی است برگرفته از مدل تعالی سازمانی EFQM به عنوان معیار سرآمدی که این امکان را به سازمان می دهد تا عملکرد خود را براساس معیارهای تعریف شده اندازه گیری نموده ، به نقاط قوت و قابل بهبود موجود پی برده و در جهت اصلاح و بازنگری فرآیندها و بهبود عملکرد گام بردارد و با مقایسه شاخص های کلیدی سازمان در تمامی حوزه ها با شرکت های پیشرو و سرآمد و افزایش یادگیری از خارج سازمان ، گامی موثر در جهت تحقق جمله عمومی آرمان بردارد. 
حاصل خود ارزیابی با معیار سرآمدی در صورت شناسایی صحیح نقاط قابل بهبود و اولویت بندی و اجرای مناسب پروژه های بهبود حاصل از آن ، چرخه بهبود را کامل و رضایتمندی تمامی گروههای ذینفع را به دنبال داشته و توسعه پایدار را برای شرکت تضمین خواهد نمود . روند طی شده در شرکت پتروشیمی بوعلی سینا از سال 1386 در استفاده از مدل تعالی و شناسایی نقاط قوت و قابل بهبود و ثمرات حاصل از اجرای پروژ ه های بهبود بیانگر اهتمام مدیران و کارکنان مجموعه برای حرکت در این مسیر می باشد .
 با توجه به اینکه در سال 1389 شرکت ملی صنایع پتروشیمی اولین دوره جایزه تعالی صنعت پتروشیمی را برگزار نمود که پتروشیمی بوعلی سینا در اولین دوه مفتخر به دریافت جایزه اهتمام به سر آمدی گردید . 
در این راستا شرکت پتروشیمی بوعلی سینا با تشکیل تیمهای تعالی سازمانی در حوزه های رهبری ،‌ استرات‍ژی ، منابع و شرکاء ، فرآیندها وجامعه با تلا ش اهتمام وتلاش کارکنان که ارزشمند ترین سرمایه انسانی سازمان هستند توانست درسالهای اخیر با بهره مندی از نتایج و فرصتهای بهبود ارائه شده در گزارش بازخور جایزه تعالی نسبت به تعریف پروژ ه های بهبود مرتبط با هر کدام از معیار های تعالی اقدام نمود وبه آرامی توانست در راستای آرمان سازمان مدارج ترقی را طی نموده در سال 1393 مفتخر به دریافت تقدیر نامه پنج ستاره و در سال 1394 کسب تندیس بلورین از دبیر خانه پنجمین جایزه تعالی صنعت پتروشیمی گردید .